نکات بهداشتی در ارتباط با لباس زیر زنانه

۱-لباس زیر خود را از سایر لباسها و جدا از لباسهای زیر دیگران بشوئید.
۲-روزانه لباس زیر خود را عوض کنید.
۳-به هیچ وجه از لباس زیر غیر شخصی حتی نزدیکان استفاده نکنید.
۴-لباس زیر خود را حتما در آفتاب خشک کنید چرا که آفتاب بهترین ضدعفونی کننده است در صورت عدم امکان با اتوی داغ آنها را اتو کنید.
۵-بهتر است که لباس زیر به رنگ روشن-مخصوصا سفید- باشد تا تغییرات ترشحات به آسانی تشخیص داده شود.