لباس زیر باستان (زیر جامه)

هدف این مقاله آشنایی شما با تاریخچه بوجود آمدن زیر جامه و اهمییت آن در نزد انسان از زمان باستان است .

زیر جامه(لباس زیر باستان) نزدیکترین جامه به پوست تن واز برخی لحاظ برانگیزاننده خواهش تن ودر برخی موارد نفرت انگیز هم متواند باشد.

به اتفاق خواهیم دید که چگونگی تحول در غرب و ایران از طریق پوششی که در زندگی روزانه  چندان به آن فکر نمی کنند میتوانیم به فراز و نشیب تمدن بشری پی برد.

مردم شناسان اعتقاد دارند که انسان نه از روی شرم ، بلکه از روی عقل نخستین زیر جامه را از برگ و پوست درختان و حیوانات برای حفظ آلت تناسلی از گزند سرما و باد و گرما ، نور آفتاب برای خود فراهم آورد.

با این وجود زیر جامه تنها پوشش انسان بود که با پیدایش تمدن و جامه پارچه ای آنجه را که زیر جامه میپوشیدند به زیر جامه مبدل گشت.

در تمدن مصر باستان کاهنان و شاهزادگان و فراعنه ، دو پیشبند نخی روی هم که اولی به تن نزدیک بود و دومی که روی آن می آمد بهمراه نقش ونگار آن ها را از هم متمایز می کرد ، زنان درباری مصر هم که خیلی به لباس خود اهمییت می دادند سینه و عورتشان را با پارچه می پوشانیدند وبا لباس آراسته و پیرایه دار ، خود را ممتاز جلوه می دادند.

زنان یونانی که به لباس زیر بخوص سینه بند علاقه زیادی داشتند و با پارچه و چرم پستان هایشان را می پوشانیدند . سینه بند ها را استروفیوم(strophiam) میخاندند نخی داشت که سینه گره زده می شد تا پستانشان  برجسته و زیبا تر به نظر آید.

در ایران باستان هم از این نوع لباس استفاده می شد که برجستگی پستان هایشان زیباتر جلوه دهد و به معنای دیگر به زیبایی کمال مطلوب نزدیک شوند.

-( در ایران باستان به زنی زیبا گفته می شد که بلند بالا و سفید رو و پستانهایش برجسته تر بود که به زیبایی کمال مطوب می گفتند)

زتان رومی مه رسم سینه بند را از زنان یونانی و ایرانی گرفتند ، تکه پارچه ای هم به عورتشان می بستند که از پس و پیش آنقدر بالا می کشیدند تا عورت و باسنشان  پوشانیده شود ودر آخر آن را با لیفه بر کمر می بستند ، این پوشش که بنام  سوبلیگاکولوم (Subligaculum) خوانده می شد در روزگار ما شباهت بسیار زیادی یه بیکینی دارد ودر زمان ورزش  این دو رخت زیر را عریان می کردند ودر اوقات دیکر زیر دامن  که به آن تونیکا(tunika) گفته می شد را می پوشیدند.

تونیکا مهمترین جامه زنان و مردان رومی بود که در واقع ردایی بلند که پیش از آن که زیر جامه باب شود مورد استفاده زنان و هم مردان قرار می گرفت.

توگا (Toga) هم دامن ردای مردانه چین‌دار بود. به زودی مردان رومی هم بر گرته‌ی زیرجامه‌ی زنان زیرجامه‌ای برای خود فراهم آوردند. از آن پس بود که زیرجامه‌ی مردانه در غرب مرسوم شد.